LEMUR. Laboratori d’emergències urbanes

LEMUR és un estudi amb seu a Barcelona, nascut l’any 2012 per oferir un marc comú de reflexió i acció a un grup de persones de diferents orígens i professions que han compartit al llarg de més de 10 anys una mirada crítica sobre l’habitat, l’espai públic i la ciutat i una practica de l’arquitectura com a eina de transformació social.

Hem profunditzat, tant en l’àmbit professional com en l’educatiu, en el diagnòstic i la intervenció post catastròfica, la restauració arquitectònica i urbana, el disseny participatiu i les tècniques constructives tradicionals i prefabricades.

Creiem en l’arquitectura com a ofici al servei de les persones i apostem per a una construcció col·lectiva de la ciutat. El nostre compromís és contribuir a la millora de la qualitat de vida en el nostre entorn proper establint un diàleg directe i una col·laboració continuada entre tècnics i habitants.

Àmbits d’actuació

Lemur treballa en dos àmbits diferents i alhora complementaris amb l’objectiu de convertir una situació d’emergència en una oportunitat de canvi i millora de la qualitat de l’habitat, ajudant els diferents actors socials a construir unes eines d’actuació resilients, és a dir adaptables a les necessitats i als recursos canviants de la comunitat.

  1. Reconstrucció post catastròfica_Intervenim en territoris afectats per catàstrofes, d’origen natural o humana, des de la prevenció fins al diagnòstic i la intervenció amb caràcter d’urgència per la realització d’assentaments temporals i finalment la consolidació progressiva dels nous nuclis habitats.  Treballem per la inclusió dels habitants des de la fase de diagnòstic fins a la presa de decisió i la gestió de la reconstrucció, amb tècniques d’acupuntura urbana que fomenten la participació ciutadana, el reconeixement i la memòria, que veritablement ens assegura mantenir en el temps el llaç entre un territori i la seva cultura.
  2. Emergència urbana_ Intervenim al nostre entorn proper en qualsevol situació de pèrdua de qualitat urbana que es materialitza en deteriorament i abandonament progressiu del territori, del paisatge, de l’habitatge, de l’espai públic i dels equipaments per una banda i en una alteració greu dels paràmetres sociofísics que possibiliten una convivència harmònica entre persones generant un augment de la sensació de risc percebut i de fragilitat col·lectiva.
  3. La pràctica professional ens permet investigar i reflexionar sobre aquests temes i  contribuir al debat sobre la transformació i la gestió dels espais urbans i les formes d’habitar al llarg del temps. La nostra implicació en l’àmbit educatiu ens crida a una tasca innovadora en la generació i transmissió d’uns coneixements que es construeixen des de la pràctica quotidiana i compartida del territori, l’espai públic i l’arquitectura.Treballem mitjançant un procés integrat d’observació (ULL) reflexió/actuació (MÀ) comunicació (BOCA) desencadenat per una demanda real.

Mètode de treball

LEMUR creu en un aprenentatge constant del món real i en un retorn a la societat de coneixement en un cercle virtuós d’intercanvi mutu (recerca mitjançant la pràctica).

Per aconseguir-ho s’adhereix a una perspectiva resilient que es focalitza en els processos de transició i en la capacitat del medi ambient d’absorbir canvis. La resiliència elevada a categoria de projecte  emfatitza la flexibilitat, la temporalitat i la descentralització afavorint processos d’empoderament que involucren subjectes plurals i diferents escales (naturals i socials).

L’equip treballa amb un sistema horitzontal, organitzant-se en petits grups que es formen d’acord amb els requeriments del projecte i la definició d’objectius prioritaris, i aplica un criteri de formació i avaluació continuades.

Address

c/ Wellington nº 70, 1ª- 9º . Barcelona

Phone

+34 680 77 16 21

Email

info@lemur.cat